Algemeen
Alle tussen Hondenschool 101 en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden.
1. Aansprakelijkheid

1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kunnen veroorzaken, Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.

1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
1.3 Hondenschool 101 is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool 101. 1.4 De hondenschool 101 adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.
1.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) de hondenschool van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
1.6 Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.

2. Betaling
2.2a Privé consulten of andere producten dienen op de dag van dienst vooraf contant te worden afgerekend. Hondenschool 101 behoudt zich het recht om dit vooraf te willen ontvangen indien het workshops betreft.
2.2b Privé consulten die zijn afgesproken en korter dan 24 uur op de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het consult in rekening gebracht. Met uitzonderingen daargelaten.
2.4 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Wel kan een vervangende dienst worden aangeboden indien de cursist dit wenst. Met uitzonderingen daargelaten.

3. Afzeggen van de les
3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden afgezegd.
3.3 Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.
3.4 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en in overleg de les ingehaald.

4. Overige
4.1 Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Hondenschool 101 gegeven, direct te worden opgevolgd.
4.2 Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor de website (www.hondenschool101.nl). De cursist gaat hiermee akkoord.
4.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
4.4 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
4.5 Hondenschool 101 behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.
4.6 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Hondenschool 101 het recht de les voor eigenaar en hond te ontzeggen.
4.7 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeurs) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
4.8 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen ten allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen onderdelen van de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun ouders.
4.9 Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.

5.0 De hondenschool 101 is gesloten op officiële zon- en feestdagen. Mocht er een les op 1 van deze dagen vallen dan wordt deze in overleg met de cursisten verschoven naar een andere datum.