Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice en Hondendagopvang 101

Artikel 1: Definities:
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice & Hondendagopvang 101; Sharon & Mirjam Groot te Den Dolder wanneer zij de overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgever overeenkomt.

1.2 Opdrachtgever: de bezitter van de hond welke de Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Opdracht: alle door de Opdrachtnemer te voeren werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven; uitlaten & verzorgen van Hond(en).

1.4 Hond(en): Hond(en) van de Opdrachtgever welke door de Opdrachtnemer zullen worden uitgelaten & verzorgd.

1.5 Betaling: het bedrag wat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 2 – Opdrachtnemer

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever & Opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer is door ondertekening van het intakeformulier door Opdrachtgever, gemachtigd om de Hond(en) uit te laten.

2.3 Opdrachtnemer gaat akkoord met de voorwaarden Sleutelovereenkomst d.m.v. ondertekening van de Sleutelovereenkomst.

2.4 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Hond(en) op de afgesproken dag(en) en tijd(en) wordt opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres zoals deze op het intakeformulier staan vermeld.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

2.6 Opdrachtnemer kan te allen tijden een Hond(en) weigeren.

2.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Opdracht op voorhand de Hond te weigeren wanneer de Opdrachtnemer van mening is dat de Hond(en) problemen kan opleveren voor andere honden, dieren en/of mensen.

2.8 De Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de Hond(en) om en zal te alle tijden keuzes maken in het belang van de Hond(en).

2.9 De Opdrachtnemer heeft het recht de Hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

2.10 De Opdrachtnemer dient vrije dagen / vakanties, buiten de nationale feestdagen om, minimaal 4 weken van tevoren bij de Opdrachtgever aan te geven.

2.11 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten bij ziekte, overlijden binnen persoonlijke kring, privé omstandigheden.

2.12 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten bij loopsheid, besmettelijke ziekte van de Hond(en), onderhoud aan de bus of een weeralarm (o.a. sneeuw). Wanneer de planning en omstandigheden het toelaten, kan er gekeken worden naar een oplossing (individuele wandeling). Als er van laatstgenoemde gebruikt word gemaakt, gelden de tarieven zoals deze op de website (www.hondenschool101.nl) staan vermeld voor individuele wandelingen.

2.13 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten indien de Hond(en) gedrag ontwikkelt die hem/haar tijdelijk ongeschikt maakt voor het opvangen/uitlaten in groepsverband.

2.14 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na openingstijden, gedurende vrije dagen en vakanties niet telefonisch of per mail beschikbaar te zijn.

2.15 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade aan woning en/of inboedel veroorzaakt door een vieze en/of natte Hond(en) bij thuiskomst.

2.16 De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zonder enige opzet aangebracht door de Opdrachtnemer aan de Hond(en), woning en/of eigendommen van de Opdrachtgever.

2.17 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Opdracht te beëindigen met opgave van reden, met in acht name van de opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 3 – Opdrachtgever

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever & Opdrachtnemer.

3.2 Opdrachtgever gaat akkoord met de Opdracht door ondertekening van het intakeformulier.

3.3 Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden Sleutelovereenkomst d.m.v. ondertekening van de Sleutelovereenkomst.

3.4 Opdrachtgever kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden, het sleutelcontract en/of tarieven geen aanspraak meer maken op de inhoud verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

3.5 De Opdrachtgever blijft te alle tijden aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of vorm van materiële of niet-materiële schade aan honden binnen en/of buiten de uitlaatgroep en derden.

3.6 Met het ondertekenen van deze voorwaarden gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat de Opdrachtnemer foto’s en/of video’s van de Hond(en) mag publiceren op sociale media en al dan niet te gebruiken op de website (www.hondenschool101.nl).

3.7 De Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten en de Hond(en) dient in deze verzekering te zijn opgenomen.

3.8 Opdrachtgever machtigt de Opdrachtnemer om, op kosten van Opdrachtgever, medische en/of onderhoudende zorg te verschaffen wanneer de Opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een noodzakelijke ingreep nodig word geacht, zal er eerst telefonisch contact worden gezocht met de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtnemer de situatie als levensbedreigend beschouwd, zal de Opdrachtgever eenmalig telefonisch worden benaderd. Bij geen gehoor, machtigt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tot het laten uitvoeren van de noodzakelijke ingrepen bij de dierenarts.

3.9 Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Indien gewenst kan de Hond(en) bij terugkomst worden afgedroogd, mits de Opdrachtgever een handdoek klaar heeft gelegd.

3.10 Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

3.11 Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers of de Opdrachtgever en de andere hondeneigenaar(en) van de Hond(en) gedeeld.

3.12 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij de Opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht (ziektes, verwondingen, aandoeningen, allergische reacties of overlijden) van de hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.13 Voor het wijzigen van een Opdracht (muv. De 10 dagenkaart) geldt een opzegtermijn van 1 week.
3.14 Met betrekking tot het annuleren van gemaakte reserveringen gelden de volgende regels: * Wordt een reservering een week voor startdatum geannuleerd, worden 50% van de totale kosten in rekening gebracht, * Wordt een reservering 24 uur voor startdatum geannuleerd, worden 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 – Opdracht

4.1 De op de website (www.hondenschool.nl) genoemde tarieven voor de Opdracht zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Met de 10 dagenkaart “koopt” de Opdrachtgever een vaste dag/tijdstip in de hondendagopvang/groeps-, individuele wandelingen voor 10 aaneengesloten weken. Hierdoor is de Opdrachtgever altijd verzekerd van een plek voor de Hond(en).

4.3 Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van het intakegesprek of de Hond(en) geschikt is voor de hondendagopvang/groeps-, individuele wandelingen.

4.4 De Hond(en) wordt op afgesproken dag(en) en tijd(en) opgehaald en teruggebracht op het afgesproken adres.

4.5 Bij verwachte temperaturen boven 25 graden Celsius zullen de wandelingen worden beperkt tot 30 minuten.

4.6 Tijdens de wandeling (zowel in groeps- als individueel verband) werkt de Opdrachtnemer niet met slipkettingen, stroombanden en andere dieronvriendelijke middelen.

4.7 Een abonnement is gebonden aan een Hond(en) en dus niet overdraagbaar naar andere personen en Hond(en).

4.8 Het bijboeken van losse groeps- of individuele wandelingen kan in overleg wanneer de planning van de Opdrachtnemer dit toelaat.

4.9 Bij overlijden van de hond kan het abonnement per direct worden stopgezet.

4.10 De Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van 4 weken, zonder opgaaf van reden.

4.11 Verzoeken in het wijzigen van uitlaatdagen/tijden dienen minimaal 1 week van tevoren door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te worden doorgegeven. Wanneer er plek is, kan de wijziging vanaf de volgende week  in gaan.

Artikel 5 – Hond(en)

5.1 De hond dient het basiscommando “Hier” te kennen en te gehoorzamen.

5.2 De hond dient los te kunnen lopen tijdens groepswandelingen.

5.3 De hond dient sociaal gedrag naar soortgenoten en mensen te vertonen.

5.4 Bij (ernstige) gedragsafwijkingen, welke door de Opdrachtnemer beoordeeld worden, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de Hond(en) uit te sluiten van deelname.

5.5 De hond dient gechipt te zijn.

5.6 Hond(en) dienen jaarlijks ingeënt te worden. Een titerbepaling wordt niet geaccepteerd.

5.7 De Hond(en) dienen preventief behandeld te worden tegen vlooien, teken en wormen.

5.8 Pups jonger dan 6 maanden mogen niet deelnemen aan de groepswandelingen.

5.9 Drachtige Hond(en) zijn uitgesloten van deelname aan groepswandelingen.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Voor de abonnementen en wandelingen worden de actuele prijzen weergegeven op de website (www.hondenschool101.nl).

6.2 Jaarlijks vind er op 1 Januari een prijsverhoging plaats conform inflatiecorrectie.

6.3 Wanneer Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, kan er een extra prijsverhoging plaatsvinden. Opdrachtnemer bepaalt het moment en de hoogte van deze extra prijsverhoging. De prijsverhoging wordt 2 maanden voor het ingaan aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

6.4 De betaling voor de door de Opdrachtnemer verleende diensten, geschiedt op basis van een factuur via e-mail. Het totaalbedrag dient bij het ophalen van uw hond(en) bij de hondendagopvang contant te worden voldaan of per overboeking op onze rekening te zijn gestort. Het totaalbedrag voor de uitlaatservice dient per overboeking op onze rekening te zijn gestort.

6.5 Bij langdurige ziekte (>2 weken) van de Hond(en) kan het abonnement per direct worden stopgezet. Hiermee komt de plek wel vrij voor andere honden en kan het voorkomen dat er bij het herstarten van de wandelingen geen plaats meer is op de gewenste dag(en)/tijdstip(en).