Algemeen (versie december 2020)

Alle tussen Hondenschool 101 en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid

1.1 Deelname aan cursussen of activiteiten van Hondenschool 101 is geheel voor eigen risico. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die hij/zij zelf of zijn/haar hond kan veroorzaken.

1.2 Dit geldt voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel de activiteit plaatsvindt.

1.3 Hondenschool 101 is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan de cursist, zijn/haar eigendommen, zijn/haar hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool 101.

1.4 Hondenschool 101 adviseert een toereikende aansprakelijkheidsverzekering (AVP) af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard dekking van een AVP. Heeft de cursist meerdere honden dan dient hij/zij dit bij de verzekering aan te geven.

1.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) de hondenschool van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

1.6 Daar wij werken met dieren en mensen geeft Hondenschool 101 geen 100% garantie op het resultaat. Een goed resultaat is ook afhankelijk van de eigen inzet van de cursist ten tijde van de cursus en daarbuiten.

2. Betaling

2.1 Cursisten kunnen het cursusgeld door middel van een overschrijving voorafgaande aan de cursus, of door middel van een contante betaling op de eerste cursusdag, voldoen.

2.2 Privé consulten of andere diensten van Hondenschool 101 dienen op de dag van de dienst vooraf contant te worden afgerekend.  Hondenschool 101 behoudt zich het recht voor om dit vooraf te willen ontvangen indien het een workshop betreft.

2.3 Bij privé consulten die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voorafgaande aan de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het consult in rekening gebracht.

2.4 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Afhankelijk van specifieke omstandigheden (zoals overmacht) kan een vervangende dienst worden aangeboden indien de cursist dit wenst.

3. Afzegging

3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient vooraf telefonisch of per email te worden afgezegd.

3.2 Mocht de cursist aangeven eerder te willen stoppen met de cursus (om welke reden dan ook) geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt in overleg de les op een later moment ingehaald.

4. Overige bepalingen

4.1 Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Hondenschool 101 gegeven, direct te worden opgevolgd.

4.2 Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt zullen worden voor de website (www.hondenschool101.nl) of uitingen op social media. De cursist gaat hiermee akkoord.

4.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondenschool 101 op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

4.4 Op overeenkomsten gesloten met Hondenschool 101 is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

4.5 Hondenschool 101 behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

4.6 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Hondenschool 101 het recht de les voor eigenaar en hond te ontzeggen.

4.7 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt Hondenschool 101 zich het recht voor om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeurs) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.8 Kinderen zijn welkom, maar dienen ten allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen onderdelen van de les meedoen met hun hond, maar dienen altijd onder supervisie van hun ouders te staan.

4.9 Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.

4.10 Hondenschool 101 is gesloten op officiële zon- en feestdagen. Mocht er een les op 1 van deze dagen vallen dan wordt deze in overleg met de cursisten verschoven naar een andere datum.